ما که خوابیدیم  خدایا هر کی بیداره رو بکش... (این جمله رو وقتی میگه که تو چشام میخونه حالا حالاها خیال خواب ندارم...)