طیه یک عملیاته چریکی جای ظرفه پیرکسه مستطیل نصفه قورمه سبزی رو از قابلمه ریختم رو پیشخون و قالیچه اشپزخونه و رو کابینتا ... جهت کنترلم از درد قورمه سبزی بلند زدم زیره اواز :

با تو گل بود و ترانه با تو بوسه بود و پرواز

گل و بوسه بی تو گم شد بی تو پژمرده شد

اواز