نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد .نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت .ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد .گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگانه خفته را اشفته سازد و بدین سان بشکند دایم :سکوت مرگبارم را ...

                                  دکتر علی شریعتی

این متن لا ینفکه صفحه اوله همه دفاتر خاطراته خاکستر شدم بوده گفتم اینجا انگار جاش خالیه ...