حسین از ارزو پرسید شما همه به موسو رایت دادین ارزو گفت محسن نداد .حسین عصبانی :چرا؟ ارزو: قاطی نکن بابا کلا به هیشکی رایت نداد گفت مگه به حرف ماس اونا کار خودشونو میکنن ... گفتم سولی چی؟ مامانش خندید گفت طفلکی اینقدر جلز ولز و تبلیغ کرد اخرم گفتن 2 ماه کم داری نذاشتن رایت بده انقدر دلم سوخت ...

گفتم خیلیه ها دو ساله که ازدواج کردی و رفتی سر خونه زندگیت ولی هنوز سنت قانونی نشده ...

پیوست : سولی متولد شهریور 70 است و فروردین 86 عقد کرد و مرداد 86 عروسی در ضمن دختر عمو و جاری هم هستیم ...