به حسین میگم شنیدی  هواپیمایی که امید اینا توش بودن رو دزدیدن بردن اسراییل 3روز اسراییل بودن ؟میگه اره جریان مال خیلی سال پیشه .میگم :حالابزنه تو رو بدزدن ببرن افغانستان ااییی بخندم بهت ...میگه : غلط کردی منو ببینن میگن حیف تو نیست بری پیش این زن عوضیت بیا ببریمت پاریس... میگم :اره جون عمت .به مسخره میگه : میدونی که من به عمه هام حساسم ولی واقعا اگه رفتم برات چی بیارم؟ جای من محمد میدوئه و لیست سوغاتی واسه باباش ردیف میکنه...حسین میگه بابا فکر کردم فقط خودمون خولیم نگو این بچه از ما بهترونه...