الی امده است وای وای الی امده است...

ساعت 7 و نیم صبح زنگ زدم گفت : کرجم داشتم چرت میزدم(داشته باشین پشت فرمون بود)گفتم اونجوری کمرت اذیت میشه صندلی رو بخوابون گفت بابا اونو که تو بیداری هم میخوابونم میام تهران صافش میکنم بابا عصبانی نشه بگه باز مثل ...اشی ها اومدی.میگم باشه مزاحم خوابت نشم طبق معمول بدون خداحافظی گوشی رو قطع میکنیم...

با خودم فکر میکنم :چه خدا با ماست...

(گوش شیطون کر زبونش لال چشای حسودم ترکیده محمدیاش یه ایشالله بلند بفرستن)